© by Joerg Quade 2015
Michael Saur Shifu Michael Saur                              geboren am 17.10.1977 erste Kontakte zu Kampfsport hatte er über das Judo (1992/1993) trainiert seit 1994 Qi Xing Tang Lang Quan bei Sifu Jörg Quade leitet seit 2001 eine eigene Gruppe in Jena interessiert sich neben dem Qi Xing Tang Lang Quan auch für das Tai  Chi Chuan Bai Shi bei Shifu Quade am 27.06.2015